تبلیغات
کتابخانه ولی عصر (عج) اصفهان - 21 تیرماه- روزه عفاف و حجاب گرامی باد

21 تیرماه- روزه عفاف و حجاب گرامی باد


این شنیــدم که شبی بر سر مد             دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ
پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت             کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ


مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر             بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ
ای بسا گـرگ که در جامه میش           بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ
نکننــد ایــن دغــلان از دغلی                بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش
               آنچــه  گویـی بـودم  جمله جفنگ
بـاب خــاموش دگـر یــاوه مــگو                کــه تــو پیــری و نداری فرهنگ
مــدتی شــد سپری زن جریان                 تا که یک شب پسری گوش به زنگ
بــا سخنـهای زیبنـدة عشــق                    بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ
همچو آهو به سخن رامش کرد               از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ
گــوهر عفـت او را زد و بــرد                کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ
همچنانی که به خود می‌بالیـد                  زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ
   صید با پای خود افتاد بدام                 مرغ با پای خود افتاده به چنگ          
        

[ یکشنبه 21 تیر 1394 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ ز. ح. ]